Byggnader

Alla byggnader som finns på Gammelgården, idag över 20 till antalet, är hämtade till museiområdet från Ingå eller Degerby. Alla har haft sin speciella användning av de generationer som verkade i socknen fordomdags.

Manbyggnaden delar museiområdet i mangård och ladugård.

Redan när hembygdsmuset planerades hade man tanken att dela in området i mangård-ladugård (folk och fä). I mitten av museiområdet finns Manbyggnaden som således delar in området i ovannämnda indelning. Byggnaderna på Gammelgården är numrerade i den ordning de uppförts på museet.

Karta över Gammelgården

1. Väderkvarnen

Den första byggnaden på Gammelgården var den av rusthållaren Erik och Hulda Westerholm donerade väderkvarnen. År 1937 flyttades den från Svartbäck rusthåll till berget invid Gammelgården.

Väderkvarnen var den första byggnaden på Gammelgården. År 2019 är kvarnen i sin helhet renoverad.

År 2017 lade man märke till att den gamla kvarnen höll på att förfalla. Delar av väderkvarnens vingar hade murknat och fallit ner, medan fukten i väggarna gjorde kvarnen till ett trivsamt hem för myrorna. Samma år fattade då Ingå hembygds- och museiförening beslut om att renovera kvarnen. För att kunna förverkliga detta ansökte föreningen om understöd. På våren 2018 monterades nya vingar på kvarnen och under vårvintern 2019 fortsatte arbetet med att lägga ett nytt tak och spika ny brädfodring på väggarna.

2. Sjöbod

Sjöboden donerades av baron Casimir de la Chapelle på Stor-Ramsjö. År 1949 flyttade man boden från åstranden till sin nuvarande plats på Gammelgården. När man monterade upp sjöboden placerade man en skötbåt och en gammal ekstock inne i byggnaden. Utöver detta förvaras här fiskeredskap och utrustning för säljakt. Från första början var sjöboden främst en förvaringsplats för fiskeredskap och en arbetsplats. Båtarna som finns i sjöboden hör egentligen hemma i ett båtskjul.
3. Manbyggnaden

År 1938 flyttades Manbyggnaden från Ill hemman i Illans by över isarna från Fagervik med 49 hästforor till Gammelgården. Byggnaden donerades av ägarna till Fagervik, friherre Erik Hisinger- Jägerskiöld och bergsrådet Rafael von Frenckell.

Manbyggnaden

Huset är byggt år 1772 som ett tvåkammarhus. Storstugan (köket) fungerade som ett allrum. Där lagades maten, där åt man, där sov man och där jobbade man under mörka höst- och vinterkvällar. Storstugan och den ena kammaren hölls varma året om och byggdes därför på mullbänkar. Finrummet eller salen och den andra kammaren hade enkla golv och var därför kalla stora delar av året. Innertaket var brutet och isolerat med torv.

I Manbyggnaden finns de flesta katalogiserade föremålen till påseende.


4. Stocklider

Det knuttimrade lidret kommer från Norrby i Bollstad by och skänktes av bonden Lennart Berglund år 1938 till Gammelgården. Lidret av avsett för ”finare” åkdon och körtyg som kärror, slädar och seldon.


5. ”Lillboden”

Handboden från Dal köptes år 1939 av skomakarmästaren Sarell. Han hade i tiden köpt det från Ers hemman i Rankila by och sedan flyttat det till sin lägenhet. Boden är byggd av halva stockar och var ursprungligen en foderlada som genom lånan (skjul/farstu) var sammanbyggd med ett stall.


6. Loft

År 1940 köptes loftboden från Ålö Mellangård av fiskaren Oskar Nyholm. Ett år senare, 1941, flyttades den till Gammelgården.


Efter detta stagnerade verksamheten på Gammelgården för några år, då alla hade full sysselsättning att hålla sina egna hus i skick efter kriget.


7. Stolpbod

Stolpboden från Skytters hemman i Malm by i Degerby donerades år 1959 av Ab Svenska småbruk och egna hem. Under det följande året flyttades boden på talko till Gammelgården. Boden som överlevt Porkalaparentesen fraktades med fem traktorer till Gammelgården. Byggnaden var i mycket dåligt skick. Boden är byggd på stolpar och golvet är tätat med kil och pålagd planka för att hindra gnagare att komma in och äta av säden och maten som brukade förvaras där.


8. Rökbastu

Bastun kommer ursprungligen från Risten i Linkulla by och är skänkt av bonden Westerlund på gården Westerkulla. Han överlämnaden den 1961 och timmermannen Nestor Nyman reste den med talkokrafter på Gammelgården. Förutom till att bada i användes bastun som rökeri för fläsk och kött, samt maltberedning. Även lin bråkades (bereddes) här. Det var ett mödosamt arbete som utfördes för hand. Bastun har med största sannolikhet också fungerat som dåtidens BB. Innertaket var isolerat med torv och utjämnat med fin sand på vilket näver var lagt i tre lager under takveden. I regel var gaveln utbyggd med låna, där man förvarade ved, bunkar och såar samt lin i väntan på att bråkas.


9. Jordkällare

Till först tillhörde jordkällaren Hagalund hemman och efter det, ända fram till slutet av 1960-talet, stod den till den kommunala läkarens förfogande. Jordkällaren behöver ingen energi för att hållas sval.


10. Fårhus

År 1968 byggdes fårhuset, nedtaget och flyttat på talko från Kråkas i Täkter by. Byggnaden är skänkt av jordbrukaren Ivar Ekholm. Nämnda fårhus har troligen tidigare flyttats från okänd plats till Kråkas. Taket är täckt av långhalm på gammalt vis.


11. Stockmagasin

Magasinet nedmonterades på talko år 1971 och 1972 uppmonterades det på Gammelgården. Tvåvåningslidret stod ursprungligen invid torget mitt emot gamla kommunalhuset (Wilhelmsdal) i Ingå kyrkoby. Byggnaden hade tidigare använts bl.a. till brandlider där man förvarade kommunens vattenkärra, samt under lantbruksutställningen är 1936 användes det som ”butka” arrest för fyllhundar.


12. Stocklada från Haga

Byggnaden är donerat av mantalsägarna och uppfördes 1972 på Gammelgården.


13. Smedja

Bysmedjan från Lill-Breds timrades av Karl Johan Nysten på sent 1800-tal. ”Bressmedjan”, som den även kallades, var tidigare belägen i vägavtaget från gamla Ekenäsvägen till nya vägen Hangö-Helsingfors i Breds by. Smedjan inlöstes år 1922 av smeden Anian Arthur Ehrnsten och hans hustru Ida (f. Nysten) som flyttade till Ingå från Billnäs. Släkten Ehrnsten kom från Sachsen och Anian Ehrnsten var smed i fjärde generationen. Hans skicklighet i att välla (sammanfoga metallstycken) var känd vida omkring i bygden. Smedjan jämte inredning och verktyg donerade änkefru Ida Ehrnsten till Ingå kommun år 1973. Smedjan återuppfördes på Gammelgården 1974. Tidigare har Smedjan haft ett eldfast tak av torv som byttes ut till plåt sommaren 2017.


14. Anta-kojan

Huset donerades av Fjalar Hildén på Teira i Linkulla år 1978 till Gammelgården. I byggnaden finns en skomakarverkstad (donerad av Agnes och Ragnar Wikströms sterbhus) och ett skrädderi (skänkt av Nina Wahlström). Ursprungligen var huset manbyggnad på Anta hemman i Linkulla, men tjänade på 1900-talet som bostad för statfolk.


15. Gärdesgård

Mot vägen uppförde bröderna Georg och Alvar Söderholm 1977-1978 en gärdesgård. Långgärdesgården var den allmännaste typen med ett störpar per famn och fyra snedgående gärdseln (trodor). Under åren har gärdesgården förnyats. Den nuvarande gärdesgården är från 2016, då Ingå MBI i samarbete med föreningen ordnade en kurs i gärdesgårdsbygge.


16. Ria

I samband med köpet av Heimgård blev kommunen ägare till rian från Överby kapellansboställe. Den flyttades år 1980 till Gammelgården. År 1985 murades riugnen och logen brädfodrades.


17. Skolhus

Skolbyggnaden kommer från Johannesberg och flyttades år 1983 till Gammelgården. Idag används huset som lagerutrymme, utställningshall och olika kurser ordnas här.